Jak bardzo Cypr jest uzależniony od węgla, ropy i gazu?

  • 2 miesiące temu
  • Cypr
How Dependent is Cyprus on Coal, Oil and Gas?

Cypr ma jeden z najwyższych poziomów zużycia paliw kopalnych w Unii Europejskiej. Dzieje się tak pomimo faktu, że ogólna zależność UE od paliw kopalnych znacznie spadła w ostatnich dziesięcioleciach.

Metodologia obliczania tego wskaźnika uwzględnia stosunek paliw kopalnych do całkowitego zapotrzebowania na energię w danym kraju lub regionie. W 2022 r. zależność UE od paliw kopalnych w całkowitych dostawach energii wynosiła 70,9%. Od 1990 roku, czyli początku serii danych, oznacza to spadek o około 11,5 punktu procentowego (pp).

Głównym tego czynnikiem było zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Malta pozostała krajem UE o najwyższym udziale paliw kopalnych w całkowitej dostępnej energii (96,1%) w 2022 roku. Kolejne miejsca zajęły Cypr (89,3%) i Holandia (87,6%).

W większości pozostałych krajów UE udział ten wynosił od 50% do 85%. Jedynie w Szwecji (30,4%) i Finlandii (38,3%) udział ten wynosił poniżej 50%.

W porównaniu z 2021 r. największy (choć stosunkowo niewielki) spadek udziału paliw kopalnych w całkowitej dostępnej energii wystąpił na Łotwie (-3,7 pp), Słowacji (-2,1 pp) i Węgrzech (-1,9 pp). Największe wzrosty odnotowano w Estonii (+4,2 pp), Francji (+2,9 pp) i Bułgarii (2,8 pp).

W 2022 r. odnotowano spadek produkcji energii jądrowej, który nie został zrównoważony przez odnawialne źródła energii.

Wysoki poziom zużycia paliw kopalnych na Cyprze wynika z wielu czynników, w tym:

  • Brak rodzimych zasobów energetycznych w kraju
  • Wysoki koszt energii odnawialnej
  • Brak wsparcia rządowego dla energii odnawialnej

Wysoki poziom wykorzystania paliw kopalnych ma szereg negatywnych konsekwencji dla Cypru, w tym:

  • Zwiększone zanieczyszczenie powietrza
  • Zwiększona emisja gazów cieplarnianych
  • Zwiększona podatność na wstrząsy cen energii

Rząd Cypru jest zaangażowany w zmniejszanie zależności kraju od paliw kopalnych. Wyznaczyła ona cel zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitych dostawach energii do 20% do 2030 roku.

Rząd inwestuje również w środki efektywności energetycznej i pracuje nad rozwojem krajowych zasobów energetycznych.

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną będzie dla Cypru wyzwaniem, ale ma zasadnicze znaczenie dla długoterminowej równowagi gospodarczej i środowiskowej kraju.

Compare listings

Porównać
Open chat
Need any help?
Hello 👋
How can we help you?